Algemene voorwaarden Cambuur Kidsclub Lidmaatschap

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van KidsClub Cambuur.

 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de KidsClub en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen KidsClub en het Lid.

2.2. KidsClub is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. KidsClub zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door KidsClub te zijn ontvangen.

 

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan KidsClub mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is KidsClub gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van KidsClub, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van KidsClub).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van KidsClub worden overgedragen.

3.4. KidsClub behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. KidsClub zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

 

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via PC Leden automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van KidsClub, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. KidsClub behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via PC Leden automatische incasso.

4.4. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan KidsClub te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van KidsClub tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.5. Indien KidsClub over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso weten regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan KidsClub het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van KidsClub tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. KidsClub is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.7. KidsClub is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

5. Privacy

5.1. KidsClub verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. KidsClub verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van KidsClub en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van KidsClub.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. KidsClub kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan KidsClub.

 

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van KidsClub en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. KidsClub is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan KidsClub te worden gemeld. KidsClub zal de kosten van 5 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

 

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij KidsClub verkrijgbaar opzegformulier s of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan SC Cambuur-Leeuwarden Postbus 547 8901 BH LEEUWARDEN. In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website www.kidsclubcambuur.nl) of per e-mail (info@kidsclubcambuur.nl) opzeggen.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert KidsClub deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. KidsClub mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot PC Leden automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

 

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer KidsClub kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot KidsClub dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot KidsClub, zoals beschreven op de website (www. KidsClubcambuur.nl).

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. KidsClub is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens KidsClub of haar leidinggevenden.

10.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch KidsClub, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door KidsClub gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle door KidsClub gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Overeenkomsten tussen het Lid en KidsClub kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Volg SC Cambuur

663
5784
34.154